Πνευματικό Προϊόν #9

Πλαίσιο για ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ΦΕΤΜΜ μέσω διερευνητικής μάθησης

Στο ΠΠ9 παρουσιάζεται το πλαίσιο για ανάπτυξη ικανοτήτων εκπαιδευτικών ΦΕΤΜΜ μέσω διερευνητικής μεθόδου. Το πλαίσιο αυτό αποσκοπεί στο να ενημερώσει το σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών που αφορούν στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο