Ελληνικά Σενάρια

#1: Αντιμετωπίζοντας προκλήσεις στη διερευνητική μέθοδο διδασκαλίας και μάθησης

Το σενάριο αυτό διαπραγματεύεται προκλήσεις στην διερευνητική μέθοδο διδασκαλίας και μάθησης, σε επίπεδα εφαρμογής και αξιολόγησης. Στοχεύει να ενισχύσει στους εκπαιδευτικούς: την παιδαγωγική γνώση πάνω στη διερευνητική μέθοδο και σε νέες τεχνολογίες, μεταγνωστικές ικανότητες και θετικές στάσεις για υιοθέτηση καινοτόμων μεθοδολογιών στη διδακτική τους πράξη.

Περιγραφή Σεναρίου #1  

Πρόσβαση στο ψηφιακό σενάριο: 

DojoIBL URL: https://dojo-ibl.appspot.com/#/inquiry/5723974822526976

CODE: TMRRC

 

 #2: Ζητήματα ένταξης και διαφορετικότητας στην εκπαίδευση STEM

Σε αυτό το σενάριο εξετάζονται ζητήματα ένταξης και διαφορετικότητας σε τάξεις STEM. Ποιές είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί STEM για την ένταξη μαθητών (π.χ. αναφορικά με το φύλο, την πολυπολιτισμικότητητας, ειδικές μαθησιακές ανάγκες); Καλές πρακτικές και αποτελεσματικές διδακτικές στρατηγικές συζητούνται ως έναυσμα για σκέψη και έμπνευση για τη διδακτική πράξη. 

Περιγραφή Σεναρίου #2 

Πρόσβαση στο ψηφιακό σενάριο: 

DojoIBL URL: https://dojo-ibl.appspot.com/#/project/5138852419207168

CODE: 20LJV

 

#3: Διδακτικά εργαλεία για τη διαπραγμάτευση κοινωνικο-επιστημονικών θεμάτων στην τάξη

Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς STEM να αναπτύξουν παιδαγωγική τεχνογνωσία, δεξιότητες διδασκαλίας και θετικές στάσεις για να εξοπλίσουν τους μαθητές να διαπραγματεύονται κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα. Διδακτικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος ENGAGE παρουσιάζονται και συζητούνται για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις ένταξης κοινωνικο-επιστημονικών ζητημάτων στις τάξεις τους.

Περιγραφή Σεναρίου #3

Πρόσβαση στο ψηφιακό σενάριο: 

DojoIBL URL: https://dojo-ibl.appspot.com/#/project/6001413922488320

CODE: UEY7Z

 

#4: Αλλάζοντας προοπτικές: Από τη διδασκαλία για απόκτηση γνώσεων στη διδασκαλία για ενίσχυση δεξιοτήτων

Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να βοηθήσει εκπαιδευτικούς STEM να επαναπροσδιορίσουν τους διδακτικούς στόχους: από τη διδασκαλία για απόκτηση γνώσεων προς τη μαθησιακή διαδικασία για ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ποιες είναι οι δεξιότητες του 21ου αιώνα που χρειάζεται να προαχθούν στους μαθητές; Πώς το STEM μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες τπυ 21ου αιώνα; Ποιες οι ευκαιρίες και προκλήσεις στα τρέχοντα προγράμματα σπουδών;

Περιγραφή Σεναρίου #4

Πρόσβαση στο ψηφιακό σενάριο:

DojoIBL URL: https://dojo-ibl.appspot.com/#/project/5076816851107840

CODE: ZI2WM

 

#5: Αξιοποιώντας τις δυνατότητες άτυπων μορφών μάθησης στο STEM

Η μάθηση σε άτυπα πλαίσια (informal learning) δεν είναι ένα νέο φαινόμενο. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο συμβαίνει έχει αλλάξει σημαντικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες ως αποτέλεσμα της δυνατότητας μεγαλύτερης χρήσης των ψηφιακών μέσων - για παράδειγμα λόγω της αυξημένης διαθεσιμότητας εκπαιδευτικών πηγών στον ιστό. Σε αυτή τη δραστηριότητα, οι εκπαιδευτικοί θα μοιραστούν εμπειρίες σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους χρησιμοποιούν ανεπίσημες πηγές μάθησης και θα εξετάσουν τα κριτήρια βάσει των οποίων επέλεξαν τη μορφή της άτυπης μάθησης που χρησιμοποιούν στις πρακτικές τους στην τάξη.

Περιγραφή Σεναρίου #5

Πρόσβαση στο ψηφιακό σενάριο:

DojoIBL URL: https://dojo-ibl.appspot.com/#/project/4826348182831104

CODE: 0S30N

 

#6: Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός διεπιστημονικού STEM project

Μέρος πρόσφατων μεταρρυθμίσεων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αποτελεί ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή διαθεματικών project στο STEM. Σε αυτή τη δραστηριότητα εκπαιδευτικοί STEM συναργάζονται για να σχεδιάσουν ένα διαθεματικό project, με τη βοήθεια διδακτικών υλικών που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου ENGAGE.

Περιγραφή Σεναρίου #6 

Πρόσβαση στο ψηφιακό σενάριο:

DojoIBL: https://dojo-ibl.appspot.com/#/project/5096557594542080

CODE: E12OV

 

Εκτύπωση Email