Στόχοι

Οι εταίροι του ELITe συνεργάζονται για την επίτευξη τριών στόχων:

Στόχος #1

Αύξηση της κατανόησης σχετικά με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις που διευκολύνουν / συμβάλλουν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών ΦΕΤΜΜ/STEM (τόσο σε εθνικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο χάραξης πολιτικής, επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικής πράξης).

Οι εκπαιδευτικές πολιτικές σχετικά με την ανάπτυξη ικανοτήτων στους εκπαιδευτικούς ποικίλουν στις διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες (EC, Education and Training, 2013). Οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ικανότητες που απαιτούνται για διδασκαλία συνήθως ενσωματώνονται στα εθνικά προγράμματα σπουδών. Σε πολλές χώρες, οι οργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών έχουν την αυτονομία να αναπτύξουν προγράμματα σπουδών, στα οποία και ορίζονται οι ικανότητες που είναι επιθυμητό να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί. Στο έργο ELITe προωθείται η προσέγγιση ότι οι προσπάθειες για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών μέσω ευκαιριών επαγγελματικής μάθησης πρέπει να λαμβάνονουν υπόψη τις διάφορες ερμηνείες και κατανοήσεις σε σχέση με την αναπτυξη ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, όχι μόνο μεταξύ των διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων της ΕΕ αλλά και μεταξύ των διαφόρων φορέων (στα επίπεδα χάραξης πολιτικής, επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και διδακτικής πράξης) σε κάθε χώρα.

Στόχος #2

Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μιας καινοτόμου μεθοδολογίας για ευέλικτη και κριτική επαγγελματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΦΕΤΜΜ/STEM που αποσκοπεί στην ανάπτυξη ικανοτήτων.

Οι εκπαιδευτικές πολιτικές σχετικά με την ανάπτυξη ικανοτήτων στους εκπαιδευτικούς ποικίλουν στις διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες (EC, Education and Training, 2013). Οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ικανότητες που απαιτούνται για διδασκαλία συνήθως ενσωματώνονται στα εθνικά προγράμματα σπουδών. Σε πολλές χώρες, οι οργανισμοί που είναι υπεύθυνοι για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών έχουν την αυτονομία να αναπτύξουν προγράμματα σπουδών, στα οποία και ορίζονται οι ικανότητες που είναι επιθυμητό να αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί. Στο έργο ELITe προωθείται η προσέγγιση ότι οι προσπάθειες για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών μέσω ευκαιριών επαγγελματικής μάθησης πρέπει να λαμβάνονουν υπόψη τις διάφορες ερμηνείες και κατανοήσεις σε σχέση με την αναπτυξη ικανοτήτων των εκπαιδευτικών, όχι μόνο μεταξύ των διαφόρων εκπαιδευτικών συστημάτων της ΕΕ αλλά και μεταξύ των διαφόρων φορέων (στα επίπεδα χάραξης πολιτικής, επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και διδακτικής πράξης) σε κάθε χώρα.

Στόχος #3

Υποστήριξη φορέων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για να υιοθετήσουν την προτεινόμενη καινοτόμο μέθοδο επαγγελματικής μάθησης, που συμβάλλει στην εναρμόνιση των εκπαιδευτικών πολιτικών με την εκπαιδευτική πράξη.

Η εκπαιδευη στις Φυσικές Επιστήμες, στην Τεχνολογία, τη Μηχανική και στα Μαθηματικά (ΦΕΤΜΜ / STEM) ορίζεται σήμερα ως "δημιουργική εκπαίδευση για την προώθηση των μελλοντικών αναγκών της κοινωνίας" (Sutcliffe, 2011). Οι εκπαιδευτικοί ΦΕΤΜΜ/STEM, στο πλαίσιο της ατζέντας για την έρευνα και την καινοτομία (Responsible Research and Innivation RRI), αναμένεται να εξοπλίσουν τους μαθητές ως μελλοντικούς πολίτες να κατανοήσουν τα κοινωνικο-επιστημονικά ζητήματα, εφαρμόζοντας επιστημονικές γνώσεις, δεοντολογικές αξίες και δεξιότητες έρευνας. Επιπλέον, αναμένεται να προωθήσουν στους μαθητές θετικές στάσεις για καριέρες που σχετίζονται με την επιστήμη και να υποστηρίξουν τους μαθητές να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στην επιστήμη. Στο πλαίσιο του έργου ELITe, το θεματικό πεδίο των δραστηριοτήτων επαγγελματικής μάθησης για τους εκπαιδευτικούς ΦΕΤΜΜ/STEM αντικατοπτρίζει τους τρέχοντες προσανατολισμούς εκπαιδευτικής πολιτικής στο πλαίσιο της ατζέντας RRI με στόχο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να διαμορφώσουν απαιτούμενες ικανότητες (γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις).

Εκτύπωση Email